Akceptacja regulaminu

Quality Unit, LLC (zwana dalej „Quality Unit”) świadczy Ci swoje Usługi (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem swojej witryny internetowej pod adresem www.qualityunit.com („Witryna”) i * .ladesk.com (Adres URL Twojego konta), z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy z Warunkami świadczenia usług („TOS”). Akceptując niniejszy Regulamin korzystania z usługi, uzyskując dostęp do Usługi lub Witryny lub korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków. Jeśli zawierasz niniejsze TOS w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych z niniejszymi TOS, w którym to przypadku terminy „Ty” lub „Twoje” będą odnosić się do takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych. Jeśli nie masz takich uprawnień lub nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, nie możesz ich akceptować ani korzystać z Usługi.

Quality Unit czasem może zmieniać niniejsze Warunki bez uprzedniego powiadomienia. Zmienione warunki zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania i jeśli użyjesz Usługi po tej dacie, będziemy traktować Twoje użycie jako akceptację zmienionych warunków. Jeśli jakakolwiek zmiana w niniejszych Warunkach świadczenia usług jest dla Ciebie nieakceptowalna, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej.

Opis usługi

„Usługa” obejmuje (a) Witrynę, (b) dział pomocy LiveAgent i system czatu, narzędzia i usługi świadczone za pośrednictwem Witryny i interfejsu API LiveAgent udostępniane za pośrednictwem Witryny oraz (c) całe oprogramowanie, dane, tekst, obrazy, dźwięki, wideo i treści udostępniane za pośrednictwem Witryny lub usług lub opracowane za pośrednictwem interfejsu API LiveAgent (łącznie zwane „Treścią”). Wszelkie nowe funkcje dodane lub rozszerzające Usługę również podlegają niniejszemu regulaminowi.

Warunki ogólne / Dostęp i korzystanie z usługi

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych Warunkach korzystania z Usługi, możesz uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej jedynie do wewnętrznych celów biznesowych, zgodnie z Umową. Użytkownik nie może (a) udzielać licencji, udzielać podlicencji, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, dystrybuować, udostępniać na czas lub w inny sposób wykorzystywać lub udostępniać Usługi osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Warunki; (b) używać Usługi do przetwarzania danych w imieniu strony trzeciej lub (c) korzystać z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób, który zakłóca lub zakłóca integralność lub działanie Usługi i jej składników.

Z zastrzeżeniem jedynie ograniczonego prawa dostępu i korzystania z Usługi, które zostało wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu, wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze i jej składnikach pozostaną i będą należeć wyłącznie do Quality Unit. Nie wolno modyfikować, dostosowywać ani hakować Usługi, aby fałszywie sugerować sponsorowanie lub powiązanie z Quality Unit, ani w inny sposób próbować uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi lub powiązanych z nią systemów lub sieci.

Odpowiadasz za wszelkie informacje, dane, teksty, wiadomości lub inne materiały, które publikujesz lub w inny sposób przesyłasz za pośrednictwem Usługi. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego loginu i konta oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego loginu lub konta. Zgadzasz się i potwierdzasz, że Twój login może być używany tylko przez jedną (1) osobę – pojedynczy login udostępniony przez wiele osób jest niedozwolony. System automatycznie wykryje takie zachowanie i zgadzasz się, że Quality Unit może obciążyć Cię dodatkową opłatą miesięczną. Możesz utworzyć osobne loginy dla tylu osób, na ile pozwala Twój plan.

Quality Unit zastrzega sobie prawo dostępu do dowolnego lub wszystkich Twoich kont w celu odpowiedzi na Twoje prośby o pomoc techniczną. Będziemy utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych. Nie ujawnimy Twoich danych, chyba, że będzie to wymagane przez prawo lub jeśli jest to dozwolone przez Ciebie.

Rozumiesz, że techniczne przetwarzanie i transmisja Usługi, w tym Twoje treści, mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń oraz (c) transmisję do zewnętrznych dostawców Quality Unit i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do obsługi i jej utrzymania. Quality Unit dołoży uzasadnionych starań, aby opublikować w witrynie lub powiadomić Cię o wszelkich planowanych przestojach Usługi.

Niepowodzenie Quality Unit w wykonaniu lub wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze TOS są umową pomiędzy Tobą a Quality Unit, nawet jeśli są elektroniczne i nie są fizycznie podpisane przez Ciebie i Quality Unit, i regulują korzystanie z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Quality Unit.

Warunki umowy Appsumo

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej wyłącznie do swoich wewnętrznych potrzeb i celów biznesowych, o których mowa w niniejszych Warunkach. Użytkownik nie może (a) udzielać licencji, udzielać podlicencji, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozpowszechniać, udostępniać na czas lub wykorzystywać komercyjnie lub udostępniać Usługi jakiejkolwiek stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach; (b) korzystać z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób, który zakłóca lub zakłóca integralność lub działanie Usługi i jej składników.

Zakup usługi AppSumo („Pakiet”) zakupiony na oficjalnej stronie appsumo.com/liveagent/ zapewnia dostęp do funkcji za pojedynczy zakup o wartości 59 USD przetwarzany na oficjalnych stronach AppSumo. Jeden (1) zakup zapewnia dostęp do pojedynczego (1) kodu kuponu („Kod”), który należy zrealizować pod adresem URL Usługi: liveagent.com/appsumo-signup. (adres jest już niedostępny). Podczas rejestracji wymagane jest podanie niezbędnych danych, aby pomyślnie zakończyć rejestrację. Te niezbędne dane obejmują (a) Twój Kod; (b) Twoje pełne imię i nazwisko; (c) Twój adres e-mail; oraz (d) nazwa firmy lub organizacji wykorzystana do utworzenia unikalnego adresu URL Twojego konta.

Każdy kod zakupiony na stronie AppSumo można wykorzystać tylko jeden raz. Każde dodatkowe wykorzystanie tego samego Kodu jest ściśle sprzeczne z niniejszym Regulaminem. W przypadku wielokrotnego wykorzystania tego samego Kodu, tracisz dostęp do Usługi, a Twoje dodatkowe konta zostaną zawieszone.

Musisz zrealizować swój kod (y) przed 1 grudnia 2019 r. Wszelkie wnioski wysłane (zarówno pisemne, jak i ustne) przesłane po tym terminie do Quality Unit zostaną odrzucone. Twoje prawo do wykorzystania Kodu wygasa 30 listopada 2019 o 23:59. Quality Unit zastrzega sobie prawo do żadnych wyjątków po tym terminie.

Zakup Pakietu zapewnia dożywotni dostęp do dwóch (2) stanowisk agentów („Użytkowników”) planu All-Inclusive (All-in-one) Usługi o wartości 59 USD. Dwa (2) stanowiska agenta obejmują jedno stanowisko wyznaczone Państwu („Właściciel” Konta) i jedno (1) stanowisko dla „Agenta” lub „Administratora”.
Każdy dodatkowy Użytkownik dodany do Twojego konta Usługi podlega regularnemu modelowi cenowemu planu „All-Inclusive” / „All-in-one”, jak opisano tutaj: www.liveagent.com/pricing/. Opłata zostanie naliczona za rzeczywiste użycie dodatkowego użytkownika na podstawie czasu użytkowania. Standardowa data dodatkowego użytkownika wynosi 39 USD miesięcznie za użytkownika.

Kwota opłaty zostanie pomnożona przez liczbę dodatkowych Użytkowników dodanych do Twojego konta Usługi.

Zostaniesz powiadomiony e-mailem wysłanym przez Firmę o dodaniu dodatkowych Użytkowników do swojego konta. Ten e-mail z powiadomieniem będzie zawierał ostrzeżenie, że przekroczyłeś liczbę użytkowników zawartych w Twoim pakiecie AppSumo.

Dodatkowi agenci dodani do Twojego konta są rozliczani co miesiąc. Przy pierwszym obciążeniu zostaniesz poproszony o podanie ważnych danych rozliczeniowych zawierających Twoje (a) prawdziwe imię i nazwisko; (b) prawidłowy adres e-mail; (c) aktualna nazwa Twojej firmy; (d) prawidłowy adres (nazwa ulicy, miasto, kod pocztowy i stan) (e) dodatkowe dane firmy zgodnie z lokalnymi przepisami. Musisz podać tylko prawidłowe, dokładne i zweryfikowane dane.

Przy pierwszym obciążeniu za korzystanie z dodatkowych Użytkowników zostaniesz poproszony o wybranie preferowanej metody płatności. Quality Unit zapewnia dwie (2) metody płatności w oparciu o (a) dane karty kredytowej (b) dane konta PayPal.

Musisz podać dane karty kredytowej lub dane konta PayPal tylko w przypadku dodania dodatkowych użytkowników do swojego konta.
Odmowa podania danych karty kredytowej lub danych konta PayPal w związku z opłatami za rzeczywiste korzystanie z dodatkowych Użytkowników skutkuje utratą dostępu do Usługi. Dostęp do konta w Twojej usłudze będzie możliwy po przesłaniu przez Ciebie niezbędnych informacji rozliczeniowych i wybraniu preferowanej metody płatności. Quality Unit zastrzega sobie prawo do żadnych wyjątków.

Nie możesz łączyć wielu Kodów i używać ich na jednym (1) koncie Usługi. Każde konto usługi akceptuje tylko jeden (1) kod. Kodów nie można ze sobą łączyć.

Warunki darmowych planów LiveAgent

Polityka uczciwego użytkowania

W ramach naszego zobowiązania do zapewniania doskonałej jakości i niezawodnych usług, opracowaliśmy Politykę dozwolonego użytku dotyczącą usług LiveAgent.

Chcemy, aby wszyscy nasi klienci mogli cieszyć się i skutecznie korzystać z naszych usług niezależnie od warunków.

Jeśli niektórzy klienci używają tak dużej ilości danych lub naruszają zasady, że może to mieć wpływ na innych użytkowników, możemy skontaktować się z takimi osobami naruszającymi zasady i omówić zmianę ich wykorzystania i limitów lub anulować ich konta.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany limitów konta bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie także prawo do okresowego zmieniania warunków niniejszej

Polityki dozwolonego użytku

Ta polityka jest uzupełnieniem i nie ogranicza żadnego z głównych Warunków i zasad LiveAgent.

Niestandardowe funkcje

Dodatkową prośbę o niestandardowe funkcje można zgłosić, wysyłając zapytanie do Quality Unit w formie wiadomości e-mail na adres support@liveagent.com . Quality Unit zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia niestandardowej funkcji. Jeśli zamówienie niestandardowej funkcji zostanie zaakceptowane, zostanie zawarta umowa w oparciu o żądanie między Państwem a Quality Unit, która wyszczególni wymagania i specyfikacje niestandardowej funkcji. Umowa to pisemna zgoda wyrażona w formie komunikacji e-mailowej. Dostarczona funkcja niestandardowa staje się wyłączną własnością intelektualną Quality Unit i i zgadzasz się na jej wykorzystanie w przyszłości do dalszego wykorzystania przez zewnętrznych klientów Quality Unit. Cena niestandardowej funkcji jest uzgadniana z góry i będzie estymowana indywidualnie dla każdego przypadku.

Warunki konta

 • Aby korzystać z tej Usługi, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
 • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne informacje wymagane w celu ukończenia procesu rejestracji.
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła. Quality Unit nie może i nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opublikowane Treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie (nawet jeśli Treść jest publikowana przez inne osoby, które mają konta na Twoim koncie).
 • Korzystając z tej usługi, nie wolno wprowadzać w błąd ani przyjmować tożsamości innej osoby.
 • Zabrania się korzystania z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu.
 • Korzystając z Usługi, nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
 • Naruszenie którejkolwiek z tych umów spowoduje zamknięcie Twojego konta.
 • Chociaż Quality Unit zabrania takiego postępowania i Treści w Usłudze, rozumiesz i zgadzasz się, że Quality Unit nie może odpowiadać za Treści publikowane w Usłudze, a mimo to możesz być narażony na takie materiały.
 • Zgadzasz się korzystać z Usługi na własne ryzyko.

Płatności, zwroty i zmiany w rozliczeniach

Wersje próbne i płatności Usługa jest udostępniana na zasadzie płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i jest pobierana na początku wybranego przez Użytkownika okresu subskrypcji (zazwyczaj co miesiąc). Wszystkie plany obejmują początkowy bezpłatny okres próbny trwający do 14 dni. Jeśli nie podasz Quality Unit danych swojej karty kredytowej w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, Twoje konto zostanie zawieszone i będzie można je ponownie aktywować jedynie poprzez przesłanie informacji o karcie kredytowej. Po podaniu danych karty kredytowej zostaniesz niezwłocznie obciążony, a Twój okres próbny zostanie zakończony.

Plan i zmiany cen Jeśli zdecydujesz się uaktualnić swój plan lub liczbę agentów w wybranym przez Ciebie okresie subskrypcji, wszelkie dodatkowe koszty zostaną proporcjonalnie wyliczone do pozostałego okresu subskrypcji i obciążą Twoje konto. Następnie Twoja karta kredytowa zostanie automatycznie obciążona skorygowaną stawką w Twoim następnym cyklu rozliczeniowym po rozliczeniu proporcjonalnym. Wyjątek dotyczący płatności istnieje, jeśli jesteś w miesięcznym cyklu rozliczeniowym, w którym nie zobaczysz proporcjonalnej opłaty ani kredytów w bieżącym miesiącu, ale Twoja nowa stawka rozliczeniowa zostanie odzwierciedlona na Twoim następnym rachunku miesięcznym. Bez względu na Twój cykl rozliczeniowy, jeśli zamkniesz swoje konto przed końcem okresu subskrypcji, nie otrzymasz zwrotów kosztów ani kredytów za niepełne miesiące świadczenia usługi, obniżenia planu ani zwrotów za niewykorzystane miesiące. Nie wprowadzamy żadnych wyjątków, aby wszyscy klienci byli traktowani jednakowo i aby nasze koszty administracyjne były niskie, a to z korzyścią dla naszej bazy klientów. Obniżenie poziomu planu może spowodować utratę treści, funkcji lub pojemności Twojego konta, a Quality Unit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie straty. Ceny wszystkich planów i usług LiveAgent mogą ulec zmianie po 30-dniowym powiadomieniu od nas. Takie powiadomienie może zostać przekazane w dowolnym momencie. Ponadto Quality Unit zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Tobą w sprawie specjalnych cen, jeśli utrzymujesz wyjątkowo dużą liczbę użytkowników końcowych lub niezwykle wysoki współczynnik biletów miesięcznych na agenta. W takiej sytuacji bardziej odpowiednia może być pakiet Enterprise (opisany poniżej).

Rozliczenia z karty kredytowej, pokwitowania i prywatność Właściciel konta otrzyma e-mail z potwierdzeniem po każdym obciążeniu karty kredytowej. Quality Unit zapewnia właścicielowi konta interfejs (zgodnie z definicją w procedurze rejestracji) do zmiany informacji o karcie kredytowej (np. Przy odnowieniu karty). Quality Unit korzysta z pośrednika będącego stroną trzecią do zarządzania przetwarzaniem kart kredytowych, a ten pośrednik nie może przechowywać, przechowywać ani wykorzystywać informacji rozliczeniowych użytkownika, z wyjątkiem przetwarzania danych karty kredytowej dla Quality Unit. Odwiedź http://www.qualityunit.com/about-us/polityka-prywatnosci-quality-unit/, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Quality Unit zbiera i wykorzystuje dane osobowe.

Zmiany i aktualizacje rozliczeń Właściciel konta ma prawo zażądać aktualizacji informacji rozliczeniowych zawartych na fakturach za korzystanie z Usługi. Aktualizację należy przesłać e-mailem wysłanym na adres support@liveagent.com w ciągu pierwszych 15 dni od ostatniego wystawienia faktury. Zostanie wystawiona nota kredytowa i zaktualizowana faktura zawierająca nowe informacje rozliczeniowe. Żądania przesłane po upływie 15 dni od ostatniego wystawienia zostaną odrzucone i będziesz musiał poczekać na wystawienie nowej faktury w następnym dniu rozliczeniowym.
Obsługa identyfikatora VAT Jeśli klientowi został przypisany prawidłowy i ważny identyfikator VAT (zgodnie z prawem europejskim), klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie identyfikatora VAT w niezbędnym polu swojego profilu klienta. Quality Unit nie zwraca kosztów klientom, którzy samodzielnie nie zastosują identyfikatora VAT.

Roczna przedpłacona pula kredytów

Roczna przedpłacona pula kredytów dodawana do rachunku klienta na podstawie wzajemnego porozumienia będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy tylko wtedy, gdy liczba stanowisk agentów pozostanie taka sama w całym okresie. Okres ten ulega wydłużeniu lub skróceniu w zależności od liczby miejsc agentów dodanych lub usuniętych na koncie klienta w okresie ważności kredytów.

W przypadku, gdy klient zdecyduje się na zniżkę podczas korzystania z Usługi, zanim cała pula kredytów zostanie wykorzystana LUB przed upływem tego okresu, jest uprawniony do otrzymania zwrotu pozostałej niewykorzystanej wartości. Quality Unit zastrzega sobie prawo do zwrotu tylko 50% pozostałej kwoty jako opłatę za anulowanie.

Anulowanie i wypowiedzenie

Jesteś odpowiedzialny za prawidłowe anulowanie konta. Właściciel konta (zgodnie z definicją w procedurze rejestracji) może anulować konto w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@qualityunit.com z prośbą o usunięcie konta. Quality Unit odpowie na tę wiadomość e-mail i usunie Twoje konto w ciągu jednego dnia roboczego. Inną opcją anulowania konta jest przycisk „Zatrzymaj subskrybcję” znajdujący się w sekcji „Moje konto”. Przez usunięcie swojego konta, utracisz dostęp do wszystkich treści po anulowaniu, a Quality Unit usunie je w normalnym toku działalności biznesowej. Tych informacji nie można odzyskać po zlikwidowaniu konta. Jeśli anulujesz swoje konto w sekcji „Moje konto” Usługi przed końcem bieżącego opłaconego okresu subskrypcji, anulowanie wejdzie w życie natychmiast i nie zostaniesz obciążony ponownie. W przypadku żądania anulowania wysłanego pocztą, prosimy o oczekiwanie na potwierdzenie od Quality Unit.

Quality Unit zastrzega sobie prawo do (i) tymczasowej lub trwałej modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części) oraz (ii) odmowy jakiegokolwiek obecnego i przyszłego korzystania z Usługi, zawieszenia lub zamknięcia konta (dowolnej jego części) lub korzystania z Usługi oraz usunięcia i odrzucenia dowolnych treści Użytkownika w Usłudze z dowolnego powodu, w tym, jeśli Quality Unit uważa, że ​​Użytkownik naruszył niniejsze Warunki. Quality Unit dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą bezpośrednio przez e-mail lub telefon, aby ostrzec Cię przed zawieszeniem lub zamknięciem Twojego konta. Wszelkie podejrzenia oszukańcze, obraźliwe lub nielegalne działania, które mogą stanowić podstawę do zakończenia korzystania z Usługi, mogą zostać skierowane do odpowiednich organów ścigania. Quality Unit nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Quality Unit zastrzega sobie prawo do usunięcia Twojego konta z powodu przedłużającej się nieaktywności. Quality Unit musi przestrzegać protokołów zakończenia, wysyłając wiadomość e-mail z ostrzeżeniem przed zamknięciem konta użytkownika. Po 4 tygodniach braku aktywności zostanie wysłana wiadomość e-mail z ostrzeżeniem, informująca Użytkownika o zbliżającym się zamknięciu konta oraz krokach, które można podjąć, aby zapobiec zamknięciu konta. Po 8 tygodniach braku aktywności konto zostanie usunięte wraz ze wszystkimi jego danymi.

Wyłączenie gwarancji

Usługa, w tym witryna i zawartość, oraz wszystkie komponenty serwera i sieci są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i Quality Unit wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, tytułu prawnego, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Przyjmujesz do wiadomości, że Quality Unit nie gwarantuje, że usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna, wolna od błędów lub wirusów i żadne informacje ani porady uzyskane przez Ciebie od Quality Unit lub za pośrednictwem usługi nie spowodują powstania jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym regulaminie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach i pod żadną teorią prawną (czy to w umowie, czynach niedozwolonych, czy w inny sposób) Quality Unit nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, wynikowe lub karne, w tym utracone zyski, utratę sprzedaży lub biznesu, utratę danych lub zakłócenie działalności. Ponadto Quality Unit nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie szkody, koszty, straty lub zobowiązania przekraczające miesięczną opłatę za usługę zapłaconą lub należną za jeden miesiąc poprzedzający datę roszczenia o odszkodowanie pieniężne lub sto (100 USD) dolarów amerykańskich.

Postanowienia tej sekcji rozdzielają ryzyko wynikające z niniejszej umowy między strony, a strony oparły się na tych ograniczeniach przy podejmowaniu decyzji o zawarciu niniejszej umowy.
Quality Unit może dokonać cesji lub przenoszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, w całości lub w części, bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami eksportowymi

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw, zasad lub przepisów regulujących eksport Usługi lub dowolnego z jej składników.

Przetwarzanie danych

LiveAgent stawia na prywatność, bezpieczeństwo, zgodność i przejrzystość. Podejście to obejmuje wspieranie przestrzegania przez naszych klientów wymogów UE w zakresie ochrony danych, w tym określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r.

Spis treści

 • Kto przetwarza dane?
 • Jakie dane są przetwarzane?
 • Jakie są źródła danych?
 • Jaki jest cel zbierania i / lub przetwarzania danych?
 • Dlaczego występuje profilowanie i automatyzacja?
 • Jaki jest okres przetwarzania danych?
 • Kim są nasi partnerzy / podwykonawcy?
 • Jakie masz prawa do przetwarzania danych?
 • Jak możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

Kto przetwarza dane?

Procesorem danych jest firma, która wybierze cel i środki przetwarzania danych. W celach marketingowych podmiotem przetwarzającym dane jest Quality Unit.

Jakie dane są przetwarzane

Przetwarzamy następujące typy danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, informacje o zakupionych produktach, informacje o użytkowaniu produktu, informacje zebrane z rozmowy telefoniczne, nagrania telefoniczne, informacje zebrane podczas innych rodzajów kontaktu z nami (e-mail, czat, wiadomości na Facebooku, tweety), informacje przekazane naszemu zespołowi wsparcia w celu rozwiązania problemów z kontami, dane geolokalizacji, informacje o przeglądarce, informacje o systemie.

Jakie są źródła danych

Dane wymienione w poprzedniej sekcji są zbierane wyłącznie od Ciebie. Dane są dostępne na podstawie rozmów przeprowadzonych między Tobą a Quality Unit lub podanych w Twoim profilu klienta. Dane można również zbierać z publicznie dostępnych źródeł, takich jak katalogi firmowe i inne. Dane mogą być również zbierane od osób trzecich, które są dopuszczone do ich przetwarzania.

Jaki jest cel zbierania i / lub przetwarzania danych

Twoja zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w następujących celach: usługi marketingowe, obsługa klienta.

Dlaczego występuje profilowanie i automatyzacja

Quality Unit sro chce zapewnić najlepsze i najbardziej spersonalizowane doświadczenia, dlatego za Państwa uprzednią zgodą segmentujemy i profilujemy dane. W tym celu korzystamy z oprogramowania wewnętrznego oraz innych narzędzi do analizy i automatyzacji.

Jaki jest okres przetwarzania danych

Twoja zgoda została wyrażona na okres korzystania z naszych usług (LiveAgent) oraz przez kolejne 5 lat od zakończenia użytkowania lub do momentu, w którym cofniesz zgodę. Jeśli nie jesteś klientem i nie zamierzasz być klientem Quality Unit, Twoja zgoda będzie ważna przez 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody. Po upływie 5 lat Twoje dane zostaną usunięte.

Kim są nasi partnerzy / podwykonawcy

Wyraziłeś zgodę naszym partnerom i podwykonawcom, którzy mogą mieć dostęp do wybranych danych. Nasi podwykonawcy i podwykonawcy podlegają regularnym kontrolom i audytom w celu zapewnienia maksymalnego poziomu prywatności i bezpieczeństwa.

Jakie masz prawa do przetwarzania danych

Prawidłowe przetwarzanie danych jest dla nas najważniejsze i jesteśmy dumni z wysokiego poziomu bezpieczeństwa, prywatności i przetwarzania danych w Quality Unit.

Poniżej znajdują się Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych:

Informacje o przetwarzaniu danych Informacje obejmują głównie: kontakt informacje o przetwarzającym, ich podwładnych lub osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, celu przetwarzania danych, kategoriach danych, adresacie / odbiorcy danych i kategoriach odbiorców danych, informacje o przekazaniu danych do krajów trzecich, przedział czasowy danych przetwarzanie, lista Twoich praw, prawo do zwrócenia się do lokalnego organu przetwarzającego dane, źródło przetwarzania danych, informacje o profilowaniu danych i automatyzacji.

Prawo dostępu do danych Masz prawo do potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, czy nie, oraz kategorii przetwarzanych danych.

Prawo do sprostowania W razie potrzeby masz prawo do poprawiania danych.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) W niektórych przypadkach dozwolonych przez prawo jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszystkich Twoich danych na podstawie Twojego żądania.

Prawo do ograniczeń przetwarzania Niektórzy klienci wolą ograniczone przetwarzanie danych. Jeśli masz specjalne życzenia dotyczące ograniczeń przetwarzania danych, skontaktuj się z nami.

Prawo do migracji danych Na podstawie Twojego wniosku możemy przesłać Twoje dane do innego podmiotu przetwarzającego dane, jeśli nie ma przeszkód prawnych lub innych.

Prawo do sprzeciwu Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, możesz zgłosić sprzeciw kontaktując się z nami w celu rozwiązania problemu.

Prawo do skontaktowania się z lokalnym organem przetwarzającym dane Możesz skontaktować się z lokalnym organem przetwarzającym dane w przypadku dalszych wątpliwości lub podniesionych kwestii. Lokalnym organem przetwarzania danych dla Quality Unit sro jest Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z adresem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Słowacja, Unia Europejska.

Jak możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych? Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Możesz je cofnąć w dowolnym momencie.

Jak mogę złożyć wniosek o odwołanie przetwarzania danych? Podaj nam nazwę swojej firmy, podmiotu i podmiotu przetwarzającego dane, pisemny wniosek o unieważnienie danych oraz swój podpis. Swoje żądanie należy skierować na adres support@liveagent.com.

Alternatywnie, jeśli chcesz wypisać się z naszej listy mailingowej, możesz skorzystać z naszego formularza, aby wypełnić swoje żądanie tutaj.

Powiązane artykuły
Posiadanie widgetu czatu na żywo na stronie internetowej firmy jest niemal koniecznością dla firm każdej wielkości. Dowiedz się, jak to zintegrować.

Jak dodać przycisk czatu na żywo do swojej witryny?

Posiadanie widgetu czatu na żywo na stronie internetowej firmy jest niemal koniecznością dla firm każdej wielkości. Dowiedz się, jak to zintegrować.

Obsługuj wszystkie zapytania klientów z jednego interfejsu! Dowiedz się o systemie zgłoszeń LiveAgent i jego funkcjach.

System zgłoszeń

Obsługuj wszystkie zapytania klientów z jednego interfejsu! Dowiedz się o systemie zgłoszeń LiveAgent i jego funkcjach.

Slowniczek - Chat Support

Wsparcie przez czat

Unfortunately, without the specific text to summarize, I am unable to create a summary. If you provide the text, I would be happy to assist you in creating a marketing summary in Polish.

Funkcje - Powiadomienia Email

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia e-mail mogą wysyłać wiadomości e-mail do agentów, gdy zgłoszenie jest przypisane do agenta lub gdy klient odpowiedział w przypisanym zgłoszeniu. Przeczytaj o tej funkcji.

Nasza strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z niej, zakładamy, że wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. polityka prywatności i plików cookies.

Start Free Trial x